آرمون ارشد وزات بهداشت

نمونه سوالات تستی ارشد

شمارش تعداد باکتری
میکروب شناسی

روش شمارش تعداد باکتری

برای شمارش باکتری‌ها، گاهی تعداد سلول های زنده و مرده را در نظر می‌گیرند که این روش، شمارش کلی (Total

کروموبلاستو مایکوزیس
قارچ شناسی

کروموبلاستومایکوزیس

کروموبلاستومایکوزیس Chromoblastomycosis(chromomycosis): عفونت ناشی از قارچ های رنگی کلمه کرومو از کروژنیک گرفته شده و به معنی رنگی می‌باشد. رنگی

آسپرژیلوزیس
قارچ شناسی

عفونت قارچی اسپرژیلوزیس

یک بیماری قارچی فرصت طلب(قارچ پرسلولی) ھست که توسط گونه‌ھای مختلف یک ساپروفیت به نام آسپرژیلوس ایجاد می‌شود. آسپرژیلوس‌ھا می‌توانند